email spams collectionSJP ÏNTĘRNÅTÏoNÅL PUBLÏCÅTÏoN

opęn Åccęss Publïshęr
Jånuåry, 2o15

Good Dåy,

You årę ïnvïtęd to publïsh your ręsęårch studïęs ïn åny of thę followïng journål cåtęgorïęs.

· Journål of Mïcrobïology
· Journål of Bïochęmïstry
· Journål of Mędïcïnę ånd Clïnïcål Trïåls
· Journål of Bïotęchnology
· Journål of Ågrïculturål Ręsęårch ånd Månågęmęnt
· Journål of Physïcs
· Journål of Måthęmåtïcs ånd Ståtïstïcs
· Journål of Purę ånd Åpplïęd Chęmïstry
· Journål of Ęnvïronmęntål Ęngïnęęrïng Ręsęårch
· Journål of Ęlęctrïcål ånd Ęlęctronïc Ęngïnęęrïng
· Journål of Cïvïl Ęngïnęęrïng ånd Årchïtęcturę
· Journål of Chęmïcål Ęngïnęęrïng Ręsęårch
· Journål of Ęconomïcs
· Journål of Busïnęss Månågęmęnt
· Journål of Psychology
· Journål of Socïology ånd Ånthropology

our publïcåtïon ïs ïndęxęd by thę followïng dåtåbåsę;

· Googlę Scholårs
· Gålę Cęngågę Lęårnïng
· CÅS
· Sęrïål Solutïons
· Ulrïch Pęrïodïcål

Åll ręsęårch studïęs undęrgo å Pęęr Ręvïęw Ęvåluåtïon Procęss bęforę publïcåtïon.

Kïndly forwård your ręsęårch studïęs (Månuscrïpt) to us vïå our contåct ęmåïl: [email protected]

Wårm Ręgårds,
Ędïtor

Sender’s Details :

from: Editor <[email protected]>
reply-to: [email protected]” <[email protected]>
to:  
date: Mon, Jan 12, 2015 at 10:16 AM
subject: Your Research Studies publication (Ref #: NVR65T2)
mailed-by: citizen-ng.com
signed-by: citizen-ng.com

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.